SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

Halloween Spectacular

Thứ Sáu, 26/10
2:45PM - 9:00PM tại Renaissance Cafeteria

International Day

Thứ Tư, ngày 24/10
8:00AM - 12:00PM tại Renaissance

KS4/5 Inter-house Swimming Gala

Ngày: Thứ năm, 11/10
Thời gian: 1:30PM - 3:30PM tại Renaissance

Visit of University of Ontario, Canada

Thứ Tư, 10/10 tại Renaissance

KS3 Inter-house Swimming Gala

Ngày: Thứ Tư, 10/10
Thời gian: 1:30PM - 3:30PM tại Renaissance
1234...1020...