SỬ DỤNG THIẾT BỊ CÁ NHÂN

Giới thiệu

Chương Trình Mang Thiết Bị Cá Nhân Đến Trường (BYOD) được áp dụng đối với các học sinh từ lớp 7 đến lớp 13 và tuân theo hướng dẫn của Chính sách Sử dụng Công nghệ, trong đó quy định rằng tất cả các học sinh cần đọc biểu mẫu thỏa thuận đính kèm, ký tên và nộp lại cho nhà trường.

Diễn giải

Theo Chương Trình BYOD, các học sinh được phép mang thiết bị cá nhân đến trường sử dụng nhưng cần có sự giám sát trực tiếp của giáo viên.

Định nghĩa thiết bị trong Chương trình BYOD được hiểu là máy tính xách tay, máy tính bảng, iPad, máy vi tính xách tay (notebook) hoặc các thiết bị tương tự.

Điện thoại di động không nằm trong danh mục các thiết bị đề cập trong Chương Trình BYOD.

Nhà trường sẽ cung cấp kết nối internet không dây thông qua mạng lưới của trường. Kết nối này không bao gồm quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên mạng của Renaissance như quyền chia sẻ tập tin hay sử dụng máy in. Bất kỳ hoạt động truy cập nào sử dụng hệ thống mạng không dây của trường đều có thể chịu sự giám sát và/ hoặc được nhà trường ghi lại vì mục đích bảo đảm an ninh mạng và sự an toàn cho học sinh.

Hướng dẫn

Trước khi truy cập vào hệ thống, các học sinh và phụ huynh/ người giám hộ hợp pháp phải đọc kỹ và ký xác nhận vào Chính Sách Sử Dụng Công nghệ. Việc ký xác nhận này được xem là thỏa thuận có giá trị ràng buộc.

1. Học sinh có trách nhiệm tự quản lý thiết bị và nhà trường không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất/ mất mát/ thiệt hại nào đối với thiết bị của học sinh.

2. Học sinh có trách nhiệm bảo đảm rằng thiết bị đang ở trong tình trạng hoạt động tốt, bao gồm các bản cập nhật, phần mềm diệt vi-rút và được bảo trì thường xuyên.

3. Học sinh chỉ được sử dụng thiết bị công nghệ trong lớp học sau khi giáo viên đã cho phép và chỉ được phép sử dụng địa chỉ email do nhà trường cung cấp.

4. Trong giờ học, học sinh không được sử dụng bất kỳ thiết bị hay dịch vụ nào không phục vụ cho mục đích học tập, trừ khi được giáo viên cho phép.

5. Học sinh không được sử dụng thiết bị để ghi âm, lưu trữ, hoặc gửi bất kỳ hình ảnh, âm thanh hay đoạn phim nào từ trường học ra bên ngoài trừ khi được Hiệu trưởng hoặc Giám đốc Truyền thông của trường chấp thuận trước.

6. Nếu có cơ sở hợp lý chứng minh học sinh đã vi phạm điều khoản sử dụng của thỏa thuận này, nhà trường có thể kiểm tra và/ hoặc tịch thu thiết bị. Đồng thời, học sinh có thể phải chịu thêm hình thức xử lý kỷ luật.

7. Nếu Bộ phận IT phát hiện được có bất kỳ mối đe dọa nào về thông tin rác hoặc vi-rút trong thiết bị, việc truy cập của học sinh vào hệ thống của nhà trường có thể bị ngăn chặn mà không cần báo trước.

Thỏa thuận

Tôi, người ký tên dưới đây, là học sinh của Trường Quốc tế Renaissance, đã đọc kỹ chính sách và các hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị cá nhân và việc sử dụng điện thoại di động. Tôi hiểu rằng bất kỳ vi phạm nào đối với các hướng dẫn này sẽ dẫn tới việc bị mất các quyền sử dụng thiết bị công nghệ và có thể phải chịu thêm hình thức xử lý kỷ luật.

Tên học sinh _________________________________ Ngày _____________________

Chữ ký ______________________________________

Tôi, người ký tên dưới đây, là cha mẹ/ người giám hộ hợp pháp của học sinh, đã đọc kỹ Chính Sách và Hướng Dẫn Mang Thiết Bị Cá Nhân Đến Trường và Chính Sách và Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Thoại Di Động.

Tên cha mẹ/ người giám hộ_________________________ Ngày _____________________

Chữ ký________________________________________

Ngày 14 tháng 8 năm 2018

Download BYOD Procedure & Mobile Phone Policy 2018/19