CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH

Renaissance has a number of Board approved policies that are designed to ensure the safety and wellbeing of all members of the school community. School procedures are developed around these policies and are shared with the school community on a regular basis.

Copies of school policies are available on request from the School Secretary/Receptionist or from the PAs to Heads of School.

Trường Renaissance có nhiều chính sách được phê duyệt bởi Ban Giám đốc được thiết kế để đảm bảo tất cả các thành viên của cộng đồng trường được an toàn và hạnh phúc. Các quy trình trong trường được phát triển xung quanh các chính sách này và được chia sẻ với cộng đồng trường thường kì.

Quý vị có thể đề nghị xem các văn bản chính sách bằng cách liên lạc với Thư kí/Lễ tân cũng như các Trợ lí của Đội ngũ Lãnh đạo trường.