PHÒNG VI TÍNH

Học sinh Renaissance sử dụng laptop, máy tính bàn, iPad tại các phòng học để trao đổi bài tập về nhà với giáo viên