HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Tuyên

Chủ tịch hội đồng Quản trị

Bà Quỳnh Nguyễn

Thành viên hội đồng Quản Trị - Giám Sát Tài Chính

Ông Danny Q. Nguyễn

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Phụ Trách Phát triển Kinh Doanh