KHỐI TIỂU HỌC

TIỂU HỌC GIAI ĐOẠN 1

Theo tiêu chuẩn hệ thống trường học Anh quốc, học sinh Năm 1-2 tại Renaissance được giảng dạy theo chương trình Giai đoạn 1