ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH KHỐI MẦM NON

Hệ thống quy trình đánh giá và báo cáo tại Renaissance giúp phụ huynh luôn dõi theo được quá trình phát triển của trẻ.

Tải xuống Bảng đánh giá Mầm Non